A Gift from The Language of Creation

Ana becko’ach G’dulat Y’mincha Tatir T’zrurah
Kabel Rinat Amchah Sagvenu Tahareinou Nora
Na Gibor Dorshei Yechudecha K’evavat Shamrem
Barchem Taharem Rachamei Tzidkatcha Tamid Gamlem
Chasin Kadosh B’rov Tuvcha Nahel Adatecha
Yachid Ge’eh L’amcha P’neh Zochrei K’dushatecha
Sav’atenu Kabel Ushma Tza’akateinu Yode’a Ta’alumot

Baruch Shem Kevod Malchutoh L’olam Va’ed

Leave a Reply